Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23 w roku szkolnym 2017/2018

 

1.Termin składania deklaracji o kontynuacji zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2017/2018: 05. 06. 2017 r. do 11. 06. 2017 r.  (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w Bursie). Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.

2.Termin postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy obowiązuje 12. 06. 2017 r. do 11. 07. 2017 r.  w tym:

 1. a) składanie dokumentów : 12.06. 2017 r. do 10. 07. 2017 r. (codziennie w sekretariacie Bursy w godz. od 8.00- 15.00 lub listownie).
  b) wywieszenie list przyjętych kandydatów:  11. 07. 2017 r.
 2. Termin postępowania uzupełniającego: 17. 08. 2017 r. do 28. 08. 2017 r. w tym:
 3. a) składanie dokumentów : 17.08. 2017 r. do 25. 08. 2017 r.
 4. b) wywieszenie list przyjętych kandydatów 28.08. 2017 r.

Dokumenty obowiązujące

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy wypełniony przez rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
 2. Zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły w Krakowie w roku szkolnym 2016/2017, (tylko uczniowie starający się o przyjęcie do Bursy po raz pierwszy – można dostarczyć do 8 września 2017 r.).
 3. Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie (dotyczy uczniów już mieszkających).
 4. Umowa w sprawie pobytu dziecka w Bursie i regulowaniu wymaganych opłat za pobyt w bursie (dotyczy wszystkich uczniów przyjętych do Bursy w roku szkolnym 2017/2018). Umowę należy podpisać po ogłoszeniu listy przyjętych wychowanków, lub w dniu kwaterowania  nie później niż do 08. 09. 2017 r. Podpisanie umowy jest gwarancją otrzymania miejsca w bursie.
 5. Wypełniony kwestionariusz.
 6. Zebranie Dyrektora z rodzicami wychowanków przyjętych do Bursy odbędzie się        3 września 2017 r. o godzinie 16.

 

 

Załączniki potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów.

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Kserokopia prawomocnego wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu.
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. Kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci w rodzinie).
 6. Informacja Fundacji o objęciu kandydata opieką.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (finalista, olimpijczyk konkursów i olimpiad, turniejów ), potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3.  Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie     od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie Dyrektora Bursy służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

Załączniki:

Zasady rekrutacji 2017

Wniosek o przyjęcie 2017

Kwestioniariusz – pełnoletni

Kwestoniariusz – informacja o wychowanku

Kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją

Deklaracja

Wyniki rekrutacji:

Wyniki rekrutacji 2017/2018 – szkoły średnie i gimnazja

Wyniki rekrutacji 2017/2018 – szkoły pomaturalne i policealne