Informacja na temat Karty Krakowskiej

ByRedaktor

Informacja na temat Karty Krakowskiej

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na wcześniejszą wiadomość, powołując się na odpowiedź Dyrekcji Wydziału Polityki Społecznej UMK uprzejmie informujemy, że zasady wydawania, przedłużenia ważności i unieważnienia Karty Krakowskiej regulują przepisy:

  • uchwała nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku
    w sprawie wprowadzania i realizacji programu pn. Krakowska Karta z późn. zm.
  • procedura wydawania Karty Krakowskiej (regulamin), będący załącznikiem
    do zarządzenia nr 2906/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.10.2018 rokuw sprawie realizacji programu pn. Karta Krakowska.

 

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami uprawnionymi do otrzymania Karty Krakowskiej są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym

dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

oraz :

3) dzieci osób, o których mowa w punkcie 1,2  w wieku do 18 roku życia,

4) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto  lub na zlecenie Miasta, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy

     placówek.

 

Jeżeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze należy przez to rozmieć placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zgodnie z przedmiotową ustawą wyróżniamy następujące typy placówek:

1)      Socjalizacyjna;

2)      Interwencyjna;

3)      Specjalistyczno-terapeutyczna;

4)      Rodzinna.

           

Mając na względzie powyższe uprzejmie wyjaśniamy, że przebywanie w bursie/internacie nie uprawnia do otrzymania Karty Krakowskiej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zespół Administracyjny Programu Karta Krakowska

About the author

Redaktor administrator