Author Archive Redaktor

ByRedaktor

Komunikat Dyrektor Bursy nr 2

Drodzy Wychowankowie, Szanowni Rodzice,
1. Bardzo prosimy aby przed przyjazdem po odbiór rzeczy uregulować zaległe
płatności za Bursę. Informację o wysokości zaległości można otrzymać pisząc maila
na adres internatbursa@interia.pl lub wychowawcy@bsp2.pl , na FB, przez
wiadomość prywatną do Wychowawcy, lub dzwoniąc od wtorku 12 maja 2020 r. w
godzinach 9.30 – 13.30 na numery podane na stronie i na FB. Jeśli opłata będzie
dokonana w dniu przyjazdu lub nawet dzień, dwa wcześniej może być nie widoczna
na koncie placówki, wtedy najlepiej mieć przy sobie dowód wpłaty.
2. Każda osoba wchodząca do Bursy musi mieć maseczkę i rękawiczki. Do Bursy
wchodzi tylko wychowanek. W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z Wychowawcą
w pakowaniu może pomóc pełnoletni członek najbliższej rodziny, po okazaniu
dokumentu tożsamości i zapisaniu przez portiera, zmierzeniu temperatury i
wypełnieniu ankiety. Wychowankowie poniżej 18. Roku życia muszą przyjechać do
Bursy pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko oni mogą wykwaterować
dziecko. Rzeczy należy znosić do dolnego holu, w miejsca wyznaczone przez portiera,
z holu mogą je zabierać rodzice lub inna osoba (w maseczce i rękawiczkach.).
3. Do Bursy Pan Portier będzie wpuszczał o określonej godzinie tylko umówione osoby.
Proszę przyjeżdżać punktualnie.
4. Każdy ma godzinę na wyniesienie swoich rzeczy. Jeśli nie zdąży, to po tym czasie, za
zgodą Wychowawcy może je spakować i w kolejnym ustalonym terminie będzie mógł
odebrać.(do końca maja).
5. Maturzyści po przesłaniu na maila dyrektor@bsp2.pl prośby o zakwaterowania na
czas matur, wraz z harmonogramem egzaminów będą ustalali z dyrektorem zasady
zakwaterowania. Do Bursy będzie można przyjechać max 2 dni przed egzaminem,
placówkę należy opuścić nie później niż dzień po egzaminie Jeśli między egzaminami
będzie więcej niż 3 dni przerwy będzie trzeba opuszczać na ten czas placówkę. Nie ma
możliwości pozostania w Bursie poza terminami matur.
6. Jeśli zostanie przywrócona nauka stacjonarna w szkołach, wychowankowie będę
mogli wrócić, zgodnie z procedurami ogłoszonymi przez GIS i MEN.
7. Uczniów, którzy  planują w roku szkolnym 2020/2021 kontynuować zamieszkanie
w Bursie, w nowej lokalizacji (os. Szkolne 17-19) powinni pobrać ze strony
www.bsp2.pl Deklarację o kontynuowaniu zamieszkania. Należy ją wypełnić,
podpisać i oddać w dniu wykwaterowania wychowawcy. Ostateczni do końca maja
2020 r. proszę przesłać skan, na adres  rekrutacjabursa2@bsp2.plDostarczenie
drogą mailową deklaracji zostanie potwierdzona mailem zwrotnym. Oryginał
deklaracji należy wysłać pocztą do końca maja 2020 pocztą na adres Bursy – BSP2,
ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków. Proszę dopilnować dostarczenia deklaracji, tylko
złożenie deklaracji w terminie gwarantuje miejsce w placówce w roku szkolnym
2020/2021!  
Przypominam, że po odbiór rzeczy należy przyjechać tylko w terminie uzgodnionym
z wychowawcą.  Proszę  czekać na telefon od wychowawcy i nie przyjeżdżać w nie
ustalonym terminie.
Kinga Czyż
Dyrektor BSP2

Kraków, dnia 8 maja 2020 r.

ByRedaktor

Informacja o aktualnej sytuacji w BSP2

W związku z aktualna sytuacją dotycząca panująca pandemii z dyrektorem Bursy, wychowawcami, sekretariatem można kontaktować się tylko drogą mailową lub telefoniczną
– adresy mailowe – internatbursa@interia.pl dyrektor@bsp2.pl wychowawcy@bsp2.pl
– telefony – 660 637 484 i 535 001 788

Informacje są zamieszczane również na stronie internetowej Bursy i na FB

Do celów kontynuacji zamieszkania w Bursie oraz rekrutacji będzie funkcjonował mail
rekrutacjabursa2@bsp2.pl

Rekrutacja będzie przeprowadzana do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 z
siedzibą w Krakowie – Nowej Hucie, osiedle Szkolne 17-19. Ob. Szczegółach
poinformujemy w najbliższym czasie.

Prawdopodobnie w maju rozpocznie się wydawanie rzeczy wychowanków.

ByRedaktor

Najnowsze informacje w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Wychowankowie,
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zajęcia w szkołach zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych, w związku z tym w Bursie spotkamy się najwcześniej 15 kwietnia 2020 r. Na bieżąco będziemy Was informować.
Zapraszam na FB naszej Bursy – https://www.facebook.com/Bursa-Szkolnictwa-Ponadpodstawowego-nr-2-w-Krakowie-104726371069452 oraz https://www.facebook.com/wychowawca.bursy
Pamiętajcie, zawsze możecie do nas napisać na adres dyrektor@bsp2.pl , wychowawcy@bsp2.p

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Kinga Czyż

ByRedaktor

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r

Szanowni Państwo, drodzy Wychowankowie – 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Polsce na okres dwóch tygodni (od 12-25 marca 2020 r.).

W związku z powyższym WSZYSCY mieszkańcy Bursy muszą jak najszybciej udać się do swoich domów rodzinnych.

Placówka zostanie zamknięta  dnia 12 marca 2020 r. o godzinie 16.00.

Proszę czytać informacje na Stronie GIS – https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ ,
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie – https://wsse.krakow.pl/page/ ,
Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie,
MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

oraz na stronie www.bsp2.pl  

W razie pytań proszę o kontakt mailowy internatbursa@interia.pl lub dyrektor@bsp2.pl

Z wyrazami szacunku

Kinga Czyż

Dyrektor BSP2

ByRedaktor

Komunikat związany z zagrożeniem wirusowym i bakteryjnym

DRODZY WYCHOWANKOWIE, SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia, które niosą wirusy i bakterie, (ostatnio koronawirus), przypominam wszystkim o wzmożonej profilaktyce. Proszę wszystkich Wychowanków, oraz Rodziców /Opiekunów o rozsądek, zachowanie zasad higieny i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb. Może to doprowadzić do ograniczenia możliwości zachorowania.
Proszę szczególnie o zwrócenie uwagi na zdrowie swoich dzieciw razie jakichkolwiek zastrzeżeń, dla dobra swojego i innych dzieci proszę do czasu wyzdrowienia pozostawić przeziębione, chore dziecko w domu rodzinnym zwłaszcza gdy pojawia się podwyższona temperatura, kaszel, katar itp. Jeżeli choroba ujawni się podczas pobytu w Bursie, proszę bezwzględnie chore dziecko zabrać do domu. Do czasu pełnego powrotu do zdrowia dziecko powinno przebywać poza placówką.
Proszę na bieżąco zapoznawać się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu koronawirusowai wywołującemu chorobę COVID-19.
Zalecenia oraz najnowsze informacje znajdują się na stronach: GIS – https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ , Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie – https://wsse.krakow.pl/page/ , Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie

Z wyrazami szacunku

Kinga Czyż

Dyrektor BSP Nr 2 w Krakowie

ByRedaktor

Opłaty za Bursę w roku 2020

OPŁATA ZA BURSĘ ZA MIESIĄC w roku 2020 :
Styczeń 81,52 zł
Luty 96,39 zł
Marzec 133,00 zł 51,48 zł

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
NR KONTA : 31 1020 4900 0000 8502 3015 5340

PŁATNE DO 10-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ZA KTÓRY OPŁATA JEST WNOSZONA
PRZY WPŁACIE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KOGO WPŁATA DOTYCZY I ZA JAKI MIESIĄC

ByRedaktor

Informacja na temat Karty Krakowskiej

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na wcześniejszą wiadomość, powołując się na odpowiedź Dyrekcji Wydziału Polityki Społecznej UMK uprzejmie informujemy, że zasady wydawania, przedłużenia ważności i unieważnienia Karty Krakowskiej regulują przepisy:

  • uchwała nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku
    w sprawie wprowadzania i realizacji programu pn. Krakowska Karta z późn. zm.
  • procedura wydawania Karty Krakowskiej (regulamin), będący załącznikiem
    do zarządzenia nr 2906/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.10.2018 rokuw sprawie realizacji programu pn. Karta Krakowska.

 

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami uprawnionymi do otrzymania Karty Krakowskiej są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym

dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

oraz :

3) dzieci osób, o których mowa w punkcie 1,2  w wieku do 18 roku życia,

4) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto  lub na zlecenie Miasta, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy

     placówek.

 

Jeżeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze należy przez to rozmieć placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zgodnie z przedmiotową ustawą wyróżniamy następujące typy placówek:

1)      Socjalizacyjna;

2)      Interwencyjna;

3)      Specjalistyczno-terapeutyczna;

4)      Rodzinna.

           

Mając na względzie powyższe uprzejmie wyjaśniamy, że przebywanie w bursie/internacie nie uprawnia do otrzymania Karty Krakowskiej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zespół Administracyjny Programu Karta Krakowska

ByRedaktor

Zawieszenie strajku

W dniu 11 kwietnia 2019 r. od godziny 9.00 został zawieszony strajk w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2.

zarz.adzenie nr 7- wznowienie zajeć