Category Archive Aktualności

ByRedaktor

Opłaty za Bursę w roku 2020

OPŁATA ZA BURSĘ ZA MIESIĄC w roku 2020 :
Styczeń 81,52 zł
Luty 96,39 zł
Marzec 133,00 zł 51,48 zł

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
NR KONTA : 31 1020 4900 0000 8502 3015 5340

PŁATNE DO 10-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ZA KTÓRY OPŁATA JEST WNOSZONA
PRZY WPŁACIE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KOGO WPŁATA DOTYCZY I ZA JAKI MIESIĄC

ByRedaktor

Informacja na temat Karty Krakowskiej

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na wcześniejszą wiadomość, powołując się na odpowiedź Dyrekcji Wydziału Polityki Społecznej UMK uprzejmie informujemy, że zasady wydawania, przedłużenia ważności i unieważnienia Karty Krakowskiej regulują przepisy:

  • uchwała nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku
    w sprawie wprowadzania i realizacji programu pn. Krakowska Karta z późn. zm.
  • procedura wydawania Karty Krakowskiej (regulamin), będący załącznikiem
    do zarządzenia nr 2906/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.10.2018 rokuw sprawie realizacji programu pn. Karta Krakowska.

 

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami uprawnionymi do otrzymania Karty Krakowskiej są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym

dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

oraz :

3) dzieci osób, o których mowa w punkcie 1,2  w wieku do 18 roku życia,

4) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto  lub na zlecenie Miasta, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy

     placówek.

 

Jeżeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze należy przez to rozmieć placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zgodnie z przedmiotową ustawą wyróżniamy następujące typy placówek:

1)      Socjalizacyjna;

2)      Interwencyjna;

3)      Specjalistyczno-terapeutyczna;

4)      Rodzinna.

           

Mając na względzie powyższe uprzejmie wyjaśniamy, że przebywanie w bursie/internacie nie uprawnia do otrzymania Karty Krakowskiej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zespół Administracyjny Programu Karta Krakowska

ByRedaktor

Zawieszenie strajku

W dniu 11 kwietnia 2019 r. od godziny 9.00 został zawieszony strajk w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2.

zarz.adzenie nr 7- wznowienie zajeć

ByRedaktor

Zawieszenie zajęć w dniu 09.04.2019

Szanowni Państwo, Wychowankowie, Studenci, Informuję, że na podstawie paragrafu 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz 69 z późn. zmianami) po otrzymaniu zgody Pana Prezydenta Miasta Krakowa zawieszam zajęcia w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w dniu 9 kwietnia 2019 r. z powodu przystąpienia do Strajku większości pracowników Bursy. Bursa do środy, 10 kwietnia 2019 r. do godziny 8.00 jest zamknięta. Na bieżąco będę Państwa informowała o sytuacji. 
W razie jakiś problemów, w trudnych sytuacjach – proszę o kontakt ze mną – poprzez maila lub telefon.
Z wyrazami szacunku
Kinga Czyż
Dyrektor BSSP2

SKMBT_22319040814280

 
ByRedaktor

Akcja strajkowa w Bursie nr 2

Otrzymałam informację od ZNP oddział Kraków – Podgórze, że w wyniku referendum strajkowego została przez pracowników Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2. podjęta decyzja o przystąpieniu do strajku. Akcja strajkowa rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

Dyrektor BSP2
Kinga Czyż

 

ByRedaktor

Wieczór Talentów Bursianych

Dnia 26.03.2019r. o godz. 19.30 na świetlicy odbył się w naszej bursie WIECZÓR TALENTÓW BURSIANYCH . Poniżej galeria:
 
 
ByRedaktor

KRAKOWSKI TYDZIEŃ DOBREGO SŁOWA

Między 4 a 8 lutego 2019 r. w naszej Bursie w szczególny sposób dbamy o nasze dobre relacje. Uśmiechamy się, mówimy sobie dobre słowa.
W dniu 1 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs na „Najbardziej UŚMIECHNIĘTE SELFIE” – zachęcamy do udziału!!