Opłaty

Opłaty za pobyt w Bursie reguluje Uchwała nr L/918/16 Rady Miasta z dnia 06 lipca 2016 r.  W roku szkolnym 2021/2022 wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w bursie wynosi 133,00 zł.

Wpłaty za pobyt należy dokonać na na rachunek bankowy Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2  w terminie do 10. dnia  miesiąca następującego po miesiącu za który opłata jest wnoszona (np. za pobyt we wrześniu płacimy do 10. października).  

nr konta:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI  

31 1020 4900   0000 8502 3015 5340

            Wszystkie szczegółowe uwagi dotyczące opłat zawarte są w druku umowy, którą Rodzice/Opiekunowie, bądź pełnoletni Uczniowie podpisują w bursie.