Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze
dane osobowe, jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 z siedzibą Kraków, ul.
Grochowa 23.
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych
przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą
jednostkę.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o
którą się Państwo staracie.
6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnych przypadkach – na podstawie Waszej zgody albo w związku z
wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Marlena Dyrek.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072
Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl.
  

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację
obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z
załatwieniem konkretnej sprawy.