Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO NR 2 W KRAKOWIE,

OS. SZKOLNE 17 I 19, 31-977 KRAKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMINY REKRUTACJI

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie): od 17.05.2021 r. do 30.06.2021 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 01.07.2021 r. do 05.08.2021 r., w tym:

 1. składanie dokumentów: od 01.07.2021 r. do 03.08.2021 r.
 2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 04.08.2021 r.
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 05.08.2021 r.

3. Termin postępowania uzupełniającego: od 16.08 do 26.08.2021 r., w tym:

 1. składanie dokumentów: od 16.08.2021 r. do 24.08.2021 r.
 2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 25.08.2021 r.
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 26.08.2021 r.

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY:

Podanie o przyjęcie do bursy wraz z kryteriami rekrutacji, wypełniony przez rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata.

Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły w Krakowie (zaświadczenie należy dostarczyć do bursy najpóźniej w dniu 3.08.2021 r. do godz. 15.00) – brak zaświadczenia o przyjęciu do szkoły uniemożliwia realizację postępowania rekrutacyjnego).

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych (wskazane w podaniu).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do bursy. [ZAŁĄCZNIK 1 Podanie o przyjęcie do wypełnienia na komputerze] [ZAŁĄCZNIK 2 Podanie o przyjęcie do wypełnienia długopisem]
 2. Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły w Krakowie.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów (odpowiednie oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie itp.). [ZAŁĄCZNIK 3 Oświadczenie o wielodzietności] [ZAŁĄCZNIK 4 Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych]

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA OKREŚLONYCH KRYTERIÓW ZAWARTYCH W PODANIU:

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnianych warunków są:

• dla kryterium określonego w punkcie 1 – oświadczenie o wielodzietności

• dla kryterium określonego w punkcie 2-5 – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności poświadczona za zgodność przez rodziców / opiekunów

• dla kryterium określonego w punkcie 6 – oświadczenie rodzica

• dla kryterium określonego w punkcie 7 – kserokopia postanowienia sądu poświadczona za zgodność przez opiekunów

• dla kryterium określonego w punkcie 8 – oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do bursy,

• dla kryterium określonego w punkcie 9 – kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

• dla kryterium określonego w punkcie 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,

• dla kryterium określonego w punkcie 11 – zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,

• dla kryterium określonego w punkcie 12 – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ:

 • osobiście w bursie (w sekretariacie lub w skrzynce znajdującej się na budynku A – os. Szkolne 17)
 • listownie na adres:

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

os. Szkolne 17 i 19

31-977 Kraków

 • mailowo w formacie pdf na adres :

sekretariat@bsp2.pl

WAŻNE INFORMACJE:

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia (o wielodzietnej rodzinie, samotnie wychowywanym dziecku i inne) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do JST (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. JST (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w cel postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku.

 

Prosimy o zapoznanie się obowiązkiem informacyjnym w sprawie przetwarzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 z siedzibą na os. Szkolnym 17 i 19 w Krakowie i są one przez Ciebie podawane w celu przeprowadzenia rekrutacji do bursy oraz zamieszkania w okresie Twojej nauki w szkole na terenie miasta Krakowa.

Informujemy, że:

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

2. Pełnoletniemu kandydatowi/prawnym opiekunom małoletniego kandydata przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Dane osobowe kandydata, a w przypadku niepełnoletniego kandydata również dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego.

4. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, przy czym dane osobowe kandydata zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat korzysta z Placówki, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego są przechowywane w placówce, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być : uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych w dołączonych w procesie rekrutacji i pobytu ucznia w bursie dokumentach do procesu rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do placówki lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z regulaminu rekrutacyjnego. Oznacza to, że podanie danych zawartych w podaniu jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do placówki, natomiast podanie (dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji, nie jest wymagane ale jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

8. Konsekwencją niepodania danych lub wniesienie żądania usunięcia danych może być rezygnacja z udziału w rekrutacji.

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznego zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

10.Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl