Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Aby stać się mieszkańcem naszej bursy należy skontaktować się drogą elektroniczną z sekretariatem : sekretariat@bsp2.pl w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Niezbędne dokumenty:

 1. UMOWA – wydrukowana i wypełniona w DWÓCH EGZEMPLARZACH
 2. Wypełniony według wzoru DRUK MELDUNKOWY.
 3. OŚWIADCZENIA rodziców/opiekunów/pełnoletnich mieszkańców
 4. KWESTIONARIUSZA
 5. OŚWIADCZENIE o braku kontaktu z osobą chorą.
 6. NIEZBĘDNIK

 

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie  przez okres roku.

 

Prosimy o zapoznanie się  obowiązkiem informacyjnym w sprawie przetwarzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie z siedzibą na os. Szkolnym 17 i 19, 31-977  Kraków i są one podawane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, a także prawo do przenoszenia  danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkania ucznia w bursie, a w przypadku nieprzyjęcia ucznia do bursy są przechowywane przez okres 1 roku.
 3. Odbiorcami danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie: dyrektor, wychowawcy, księgowość, administracja oraz System Informacji Oświatowej – MEN, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie kandydata z rekrutacji.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  stanowi art.6 ust.1 lit. e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016r. str.1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto informuję, że jest prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl