Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie art. 153 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) zostały  uzgodnione terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

 

 1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce: od 04.06.2018 r. do 12.06.2018 r.

 

 1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 13.06.2018 r. do 12.07.2018 r. w tym:
 2. a) składanie dokumentów: od 13.06.2018 r. do 11.07.2018 r.
 3. b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 12.07.2018 r.

 

 1. Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2018 r. – 31.08.2018 r. w tym:
 2. a) składanie dokumentów: 16.08.2018 r. – 22.08.2018 r.
 3. b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 08.2018 r.

 

Dokumenty obowiązujące:

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy wypełniony przez rodzica lub prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
 2. Wniosek o przyjęcie do bursy wypełniony przez rodzica lub prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata – dla ucznia obcokrajowca.
 3. Zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019, dotyczy tylko uczniów starający się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy – należy dostarczyć nie później niż do dnia 7 września 2018 r.
 4. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka.
 5. Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie – dla wychowanków mieszkających w bieżącym roku szkolnym.
 6. Umowa w sprawie pobytu ucznia w bursie oraz regulowaniu wymaganych opłat za pobyt w Bursie. Umowę można podpisać w lipcu i sierpniu – terminy zostaną podane na stronie internetowej w późniejszym terminie. Ostatecznym terminem podpisania umowy jest dzień zakwaterowania w placówce. Niepodpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów umowy, jest równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w Bursie.

 

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz  kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do bursy. 

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4.Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora Bursy można złożyć skargę do sądu administracyjnego

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku.

 

 

 

Druki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu 2018

Wniosek 2018

Oświadczenie o stanie zdrowia

Kwestionariusz cudzoziemca 2018

Kryteria 2018

Informacja dla kandydatów będących cudzoziemcami:

Informacja

Lista osób przyjętych:

SKMBT_22318071212040

SKMBT_22318071212041

Lista osób przyjętych nr 2:

SKMBT_22318082218230