Rekrutacja

INFORMACJA O OGŁOSZENIU WYNIKÓW NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH

 

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY na rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce
od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego:
od 10.06.2019 r. do 15.07.2019 r.,
w tym:
– składanie dokumentów:  od 10.06.2019 r. do 11.07.2019 r.
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych: 12.07.2019 r.
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
15.07.2019 r. 

3. Termin postępowania uzupełniającego: od 19.08.2019 r. do 31.08.2019 r., w tym:
– składanie dokumentów: 19.08.2019 r. do 21.08.2019 r.
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych: 22.08.2019 r.
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
23.08.2019 r.

 

Dokumenty obowiązujące

    Zostaną umieszczone do pobrania na stronie Bursy nie później niż między 6 a 10 maja 2019 r.

Składanie dokumentów

      Dokumenty można składać:

 1. osobiście w sekretariacie bursy w godz. od 9.00 do 14.00, w pozostałych godzinach w pokoju wychowawców lub do skrzynki na zewnątrz Bursy.
 2. listownie,

Kryteria rekrutacji

 1. Wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt.
 2. Niepełnosprawność kandydata- 1 punkt.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów kandydata- 1 punkt.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców lub opiekunów kandydata – 1 punkt.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt.
 6. Samotne wychowywanie kandydata – 1 punkt.
 7. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 1 punkt.
 8. Kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 punkt.
 9. Szczególne osiągnięcia kandydata (laureat, finalista olimpiad przedmiotowych, różnych konkursów i zawodów sportowych) co najmniej na poziomie powiatowym – 1 punkt.
 10. Kandydat rozpoczynający naukę w klasie I – 1 punkt.
 11. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka lub ubiega się o przyjęcia do bursy/internatu – 1 punkt.
 12. Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 punkt. 
 13. Odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałe odroczenie z powodów zdrowotnych – 5 punktów

Załączniki  potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów.

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. Kserokopia prawomocnego wyrok sądu rodzinnego orzekającego  rozwód lub separację lub   aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci w rodzinie).
 5. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
 6. Dla cudzoziemców – oświadczenie o zamieszkaniu rodziców na terenie Polski.
 7. Zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową (fundację) o objęciu kandydata
  opieką.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (finalista,
  olimpijczyk konkursów i olimpiad, turniejów), potwierdzone za zgodność z
  oryginałem.
 9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia
  kandydata w zakresie aktywności społecznej.
 10. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do
  bursy/internatu.
 11. Zaświadczenie lekarskie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnym lub
  długotrwałego odroczenia z powodów zdrowotnych albo inny dokument (np. ksero
  książeczki zdrowia) stwierdzający odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Ważne informacje:

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • Oświadczenia (o wielodzietnej rodzinie, samotnie wychowywanym dziecku i inne) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może poprosić o  dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach (tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

 

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do   Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie  przez okres roku.

 

Prosimy o zapoznanie się  obowiązkiem informacyjnym w sprawie przetwarzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Grochowej 23, 30-731  Kraków i są one podawane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, a także prawo do przenoszenia  danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkania ucznia w bursie, a w przypadku nieprzyjęcia ucznia do bursy są przechowywane przez okres 1 roku.
 3. Odbiorcami danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie: dyrektor, wychowawcy, księgowość, administracja oraz System Informacji Oświatowej – MEN, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie kandydata z rekrutacji.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  stanowi art.6 ust.1 lit. e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016r. str.1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto informuję, że jest prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

 

Druki do pobrania:

2019_v2_karta_punktacji_kryteriów

deklaracja o kontynuowaniu19 policealni

deklaracja o kontynuowaniu19

Niezbędnik Wychowanka Bursy

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

2019_wniosek_ o_przyjecie_do_bursy

Dokumenty

Kryteria rekrutacji kandydata pełnoletniego

Kryteria rekrutacji kandydata niepełnoleniego (1)

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów

 

Informacja dla kandydatów będących cudzoziemcami:

 

Lista osób przyjętych: