Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpocznie się po ogłoszeniu terminów rekrutacji przez MEN.
Uczniowie, którzy od 1 września 2020 r. chcą zamieszkać w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie będą kwaterowani w budynkach na osiedlu Szkolnym 17-19, gdzie będzie się mieściła nasza placówka.
Wszyscy Wychowankowie mieszkający w roku szkolnym 2019/2020 r. którzy chcą kontynuować zamieszkanie w roku przyszłym składają deklarację. Każdy ma zapewnione
miejsce w nowej placówce.
Deklaracje o kontynuacji zamieszkania oraz dokumenty dotyczące rekrutacji na rok 2020/2021 należy wysyłać na adres: rekrutacjabursa2@bsp2.pl
Deklaracje zostaną zamieszczone na stronie internetowej w pierwszych dniach maja.

Dokumenty rekrutacyjne:

Terminy rekrutacji 2020-2021

Deklaracja o kontynuowanie pobytu 2020-2021

Wniosek (podanie) o zamieszkanie w 2020/2021

Kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją

Ochrona danych osobowych

  • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie.
  • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie  przez okres roku.

 

Prosimy o zapoznanie się  obowiązkiem informacyjnym w sprawie przetwarzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Grochowej 23, 30-731  Kraków i są one podawane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, a także prawo do przenoszenia  danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkania ucznia w bursie, a w przypadku nieprzyjęcia ucznia do bursy są przechowywane przez okres 1 roku.
  3. Odbiorcami danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie: dyrektor, wychowawcy, księgowość, administracja oraz System Informacji Oświatowej – MEN, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
  4. Istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie kandydata z rekrutacji.
  7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
  8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  stanowi art.6 ust.1 lit. e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016r. str.1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto informuję, że jest prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl